Pregled odabranih usluga

Naziv usluge/proizvoda Period Jedinična
cijena
bez PDV-a
Ukupno
bez PDV-a
Popust: -0.00
Ukupno bez PDV-a: 0.00
Ukupno PDV-a: (25%): 0.00
Ukupno za platiti: 0.00